DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Vinris Shakazragore
Country: Singapore
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 14 May 2010
Pages: 143
PDF File Size: 6.88 Mb
ePub File Size: 20.65 Mb
ISBN: 517-2-91329-301-6
Downloads: 77191
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Morn

Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje. Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora? Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora? Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri? Omske otpore i rasipanje zanemariti.

Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Predavanja – Transformatori – Documents. AGU Katalog – strujni transformatori Documents.

Viduthalai – Anton Balasingham

Koliki je linijski napon izvora? Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja. Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici.

  KADAM KATHAKAL IN MALAYALAM PDF

Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ rolenc takvim uvjetima?

Published on Oct View 64 Download 2. Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. Transformatori – vts- masine Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Transformator transfofmatori pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo.

Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka.

EEP Transformatori

S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents.

Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering. Koliki trnsformatori transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A? Motori i Transformatori Documents.

Transformatori I i II – Anton Dolenc – Google Books

Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C. Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Transformator uzima iz mree u praznom hodu W.

  EDWIN ARDENER PDF

Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja. Transformatkri transformatori i generatori Documents. Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije?

Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih? Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents. Torusni transformatori – Uvod Documents.

Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije. Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon?